Firmy

Nasze PCK

Przodująca rafineria w Europie

PCK co roku przetwarza około 12 mln ton ropy naftowej na:

 
 • benzynę
 • olej napędowy
 • oleje opałowe
 • gaz ciekły
 • bitum
 
 
 • paliwo lotnicze
 • siarkę
 • aromaty (benzen, toluen, ksyleny)
 • energię (prąd, para wodna)
 

Aby sprostać najróżniejszym wymaganiom rynku PCK produkuje paliwa w około 20 różnych standardach jakości. PCK była jedną z pierwszych rafinerii w Niemczech, która zaczęła stosować biopaliwa i sama jest ważnym producentem wysokojakościowych komponentów do biopaliw. Rzecz jasna wszystkie nasze paliwa są wolne od siarki.

20

Produkujemy 20 różnych rodzajów paliw.

50 %

produkowanej przez nas energii elektrycznej jest wprowadzana do sieci krajowej.

PCK jest rafinerią należącą do konsorcjum składającego się z następujących spółek:

 • Rosneft Deutschland GmbH - 37,5 %
 • Shell Deutschland Oil GmbH - 37,5 %
 • AET Raffineriebeteiligungs-Gesellschaft mbH - 25 %
  (Rosneft Refining & Marketing GmbH i Eni Deutschland GmbH)

W ostatnich 20 latach nasi udziałowcy zainwestowali w PCK 2 miliardy euro – głównie w najbardziej wydajne technologie i ochronę środowiska.

Spółki holdingu PCK:

 • Mineralölverbundleitung GmbH Schwedt (MLV)
 • PCK & elf Tanklagerbetrieb Seefeld GbR (PETS)

PCK jest właścicielem zbiorników na ropę naftową oraz nabrzeża w porcie w Rostoku, rurociągu Schwedt-Seefeld o długości 78 km, rurociągu Schwedt-Rostock o długości 203 km oraz zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.

 

Informationen für Nachbarn des PETS

Obszary działalności PCK

Efektywne przetwarzanie dzięki innowacyjnej koncepcji obróbki odpadów

PCK jest rafinerią, która nie produkuje odpadów. Wszystkie nieprzetworzone pozostałości ropy naftowej są wykorzystywane jako paliwo w elektrociepłowni produkującej energię skojarzoną. To nowoczesna elektrociepłownia dostarcza energię cieplną do miasta Schwedt. Trzypoziomowy system oczyszczania spalin pozwala usunąć 90 % dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów.

Info-Flyer Verarbeitungsschema

Moce przerobowe

destylacja ropy naftowej: 10.800 kt/a

destylacje próżniowe: 5.500 kt/a

konwersja katalityczna (FCC): 2.850 kt/a

konwersja termiczna (Visbreaker, HSC): 2.600 kt/a

reforming katalityczny: 1.530 kt/a

alkilacja: 330 kt/a

izomeryzacja: 575 kt/a

ETBE: 96 kt/a

 

Instalacje odsiarczania

• benzyn: 2.200 kt/a

• ropy naftowej i destylatów pośrednich: 5.300 kt/a

• destylatów próżniowych: 3.300 kt/a

produkcja bitumu: 420 kt/a

produkcja siarki: 160 kt/a

produkcja aromatów: 230 kt/a

 

Elektrociepłownia

• generacja pary: 1.550 t/h

• wytwarzanie energii elektrycznej: 300 MW

 

 

Wielkość produkcji

Główne produkty przetwarzania olejów mineralnych

gazy ciekłe (propan, butan, propylen): 440 kt/a

benzyny: 3.000 kt/a

olej napędowy: 3.800 kt/a

bardzo lekki olej opałowy: 1.100 kt/a

paliwo lotnicze: 430 kt/a

ciężki olej opałowy: 700 kt/a

bitum: 310 kt/a

 

Produkty petrochemiczne / Inne

aromaty (benzen, toluen, ksyleny): 165 kt/a

siarka: 125 kt/a

siarczan sodu: 8 kt/a

 

Logistyka przyjazna dla środowiska

PCK korzysta z renty lokalizacyjnej strategicznego położenia przy rurociągu Przyjaźń, którym dostarczane jest 25 procent niemieckiego zaopatrzenia w ropę naftową z odległości 5.000 km. Natomiast dzięki rurociągowi Rostock-Schwedt PCK może pozyskiwać dodatkową ropę.

Do Berlina ropa jest dostarczana rurociągiem produktowym Seefeld. Lotnisko Tegel jest zaopatrywane w paliwo lotnicze przy pomocy samochodów-cystern, zaś Schönefeld –wagonów.

Nasza koncepcja logistyczna jest niezwykle przyjazna dla środowiska.

Nasze produkty dystrybuujemy:

60 %

drogą kolejową

27 %

za pośrednictwem rurociągu

13 %

po drogach

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Spółka PCK Raffinerie GmbH jest operatorem zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych.


Dalsza informacja

Nasza kultura korporacyjna

Nasze wartości – nasza PCK

Sukces PCK opiera się na osobistym zaangażowaniu każdego pracownika.

Pracownicy PCK ze wszystkich działów przedsiębiorstwa wspólnie opracowali Kodeks Postępowania PCK. Kodeks ten opisuje zasady postępowania w codziennej pracy w zespole, we współpracy z firmami partnerskimi, dostawcami i urzędami.

Unternehmenswerte und Verhaltenskodex

 • Działamy w sposób ekonomiczny i zorientowany na klienta.
 • Potrafimy zidentyfikować szanse.
 • Wykorzystujemy możliwości rynku.
 • Jesteśmy gotowi do zmiany.
 • Mamy odwagę kroczyć nowymi ścieżkami.

Każdy pracownik PCK jest częścią naszego przedsiębiorstwa.

Pracujemy z wielkim zaangażowaniem na rzecz sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

Ponosimy wspólną odpowiedzialność nie tylko za dobro pracowników, lecz także całego regionu.

 Jest dla nas oczywiste, że dbamy o majątek PCK (w sensie finansowym, materialnym i niematerialnym), obchodzimy się z nim ostrożnie i nie wykorzystujemy do celów sprzecznych z przeznaczeniem ani do własnych celów bez odpowiedniej zgody.

Chronimy majątek PCK przed marnotrawstwem, utratą, uszkodzeniem, nadużyciem, kradzieżą czy wykorzystaniem do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

Szanujemy majątek innych.

 • Zmniejszamy ilość odpadów i emisji.
 • Efektywnie wykorzystujemy energię.
 • Tworzymy produkty wysokiej jakości.
 • Angażujemy się w tworzenie otoczenia przyjaznego dla mieszkańców, wspieramy kulturę, sztukę i sport.
 • Promujemy możliwości edukacyjne regionu.
 • Wspieramy organizacje społeczne, przedszkola i szkoły.
 • Dbamy o zdrowie własne i kolegów z pracy.
 • Wzmacniamy naszą świadomość zdrowotną.
 • Żyjemy zdrowo.

PCK dba o to, aby miejsca pracy i ich otoczenie (maszyny, wyposażenie, procedury robocze, materiały chemiczne itd.) nie zagrażały zdrowiu ani życiu pracowników.

Celem stale realizowanych procesów optymalizacji jest zapewnienie odpowiednich środków do minimalizacji ryzyka wypadków oraz poprawy warunków pracy. Ponadto pracownicy korzystają ze szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla wszystkich pracowników PCK dobre zdrowie jest podstawowym sposobem na życie. Takie podejście nie zmienia się wraz z opuszczeniem bram przedsiębiorstwa.

Zadaniem kadry zarządzającej jest dbanie o to, aby każdy pracownik wrócił do domu dokładnie tak samo zdrowy, jak przybył do pracy. Jednak każdy pracownik ponosi także sam odpowiedzialność za utrzymanie dobrego stanu zdrowia i wydajności.

 • Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich pracowników PCK, naszych firm partnerskich i sąsiadów.
 • Działamy świadomie i uważnie.
 • Pracujemy w sposób zdyscyplinowany i zgodny z przepisami.

Wciąż optymalizujemy nasze działania, otwarcie rozmawiamy o naszych błędach i uczymy się na błędach własnych i nie tylko. Bezpieczeństwo naszych pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie naszego zakładu jest zarówno ważnym celem naszego przedsiębiorstwa, jak i podstawą sukcesu ekonomicznego PCK. Bezpieczeństwo pracy jest istotną częścią wszystkich procesów operacyjnych. Dlatego w naszych dokumentach roboczych określiliśmy wymierne wytyczne bezpieczeństwa i ochrony środowiska, których dochowanie jest obowiązkiem każdego.

Bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo procesów wymagają więcej niż tylko postępowania zgodnego z zasadami. Bezpieczeństwo naszych kolegów z pracy nie jest nam obojętne. Niezwrócenie uwagi koledze, że jego zachowanie jest zbyt niebezpieczne, jest zbyt daleko posuniętym okazywaniem szacunku. Wszyscy musimy zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa podczas naszej pracy.

ŻADNA CZYNNOŚĆ NIE JEST TAK PILNA, ABY NIE MOŻNA BYŁO JEJ WYKONAĆ W SPOSÓB BEZPIECZNY.

 • Wysoko cenimy uczciwość.
 • Jesteśmy szczerzy wobec siebie nawzajem i ufamy sobie wzajemnie.

Ufamy sobie i jesteśmy wobec siebie nawzajem tolerancyjni. Dbamy o prawidłowe relacje z naszymi klientami i dostawcami.

Naszą wiedzę i nasze umiejętności wnosimy jako nasz wkład do wspólnego sukcesu przedsiębiorstwa.

Pomysły i wnioski racjonalizatorskie naszych pracowników pchają nas do przodu.

Kto pracuje, popełnia czasem błędy. Na błędach chcemy się uczyć. Dlatego tak ważne jest przyznawanie się do błędów oraz ich analiza w celu uniknięcia szkód. Równie ważne jest jednak zgłaszanie błędów i niewłaściwych zachowań, ponieważ uczyć możemy się tylko na błędach, które zostały zidentyfikowane.

Sukces naszego przedsiębiorstwa byłby niemożliwy bez opartych na zaufaniu stosunkach gospodarczych. Na tym zaufaniu zyskujemy wszyscy.

Aby zagwarantować, że nasze stosunki gospodarcze przyniosą korzyść nam wszystkim, musimy nie tylko dobrze rozumieć potrzeby naszych partnerów, ale także współpracować z nimi uczciwie, z szacunkiem i poczuciem odpowiedzialności. Wśród takich partnerów są nasi kontrahenci, powiązane przedsiębiorstwa oraz urzędy. Konkurencyjności zawsze powinno towarzyszyć działanie legalne i uczciwe.

Tajemnice naszego przedsiębiorstwa oraz naszych wspólników, takie jak wynalazki, receptury, ceny itp., stanowią cenne informacje gospodarcze. Traktujemy je jak informacje poufne i nie przekazujemy ich osobom nieupoważnionym. Tak samo postępujemy z tajemnicami handlowymi naszych kontrahentów i klientów.

PCK nie toleruje w żadnym wypadku niemoralnych lub korupcyjnych działań swoich pracowników lub kontrahentów. Decyzje wynikające z działań korupcyjnych są niemoralne, zakłócają konkurencję i przynoszą szkody reputacji i zasobom naszej firmy.

 • Z szacunkiem traktujemy siebie nawzajem, naszych partnerów, dostawców i klientów.
 • Uznajemy osiągnięcia innych.
 • Szanujemy każdego za jego osobowość i indywidualność.

W PCK każda osoba ma prawo do uczciwego traktowania, uprzejmości i szacunku.

Szanujemy uznane międzynarodowo prawa człowieka, a także Ustawę Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec, wspieramy ich przestrzeganie.

Traktujemy innych z szacunkiem, unikamy sytuacji, które mogłyby się wydać niewłaściwe. W kwestiach politycznych i religijnych zachowujemy się ostrożnie i powściągliwie.

Jesteśmy przeciwni zachowaniom wrogim, zastraszaniu i upokarzaniu innych.

Szanujemy pracę innych.

Nasza współpraca charakteryzuje się szacunkiem i wzajemną uprzejmością. Oznacza to, że dopuszczamy różnice zdań i pozostajemy tolerancyjni w stosunku do różnych religii i stylów życia. Otwarcie omawiamy problemy i rozwiązujemy je wspólnie.

 • Nasze surowce i zasoby wykorzystujemy w sposób optymalny.
 • Wykorzystujemy naszą kreatywność i stale nad nią pracujemy.
 • W zespołach pracujemy w sposób nastawiony na znajdowanie rozwiązań.

Dla każdego pracownika jest oczywistością, że musi wykazać się odpowiednią dyscypliną, niezbędną do efektywnego i jednocześnie bezpiecznego wykonywania powierzonych mu zadań.

 • Charakteryzujemy się wysoką kompetencją zawodową i społeczną.
 • Pracujemy z odpowiednią rutyną, rzetelnością i nakierowaniem na realizację celów.
 • Wykorzystujemy nasze umiejętności dla zapewnienia optymalnej wydajności.
 • Wciąż podwyższamy nasze kwalifikacje.

Sukces naszego przedsiębiorstwa byłby niemożliwy bez opartych na zaufaniu stosunkach gospodarczych. Na tym zaufaniu zyskujemy wszyscy. Jest to również część profesjonalnego zachowania, podobnie jak efektywność i myślenie przedsiębiorcze.

Aby zagwarantować, że nasze stosunki gospodarcze przyniosą korzyść nam wszystkim, musimy nie tylko dobrze rozumieć potrzeby naszych partnerów, ale także współpracować z nimi uczciwie, z szacunkiem i poczuciem odpowiedzialności.

Wśród takich partnerów są nasi kontrahenci, powiązane przedsiębiorstwa oraz urzędy. Konkurencyjności zawsze powinno zawsze towarzyszyć działanie legalne i uczciwe.

 • Różnorodność nas wzbogaca.
 • Płeć i wiek, stan cywilny i kolor skóry, kultura i pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, niepełnosprawności albo choroba, religia lub światopogląd nie odgrywają żadnej roli w naszych wzajemnych kontaktach.

Ogromne znaczenie ma dla nas równość szans, zaufania oraz wzajemny szacunek.

Bez względu na płeć, wiek, chorobę, stan cywilny, kolor skóry, kulturę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, religię czy światopogląd - wszystkich kolegów traktujemy tak samo.

Naszych pracowników oceniamy wyłącznie na podstawie ich pracy, a przydzielane im zadania zawsze odpowiadają ich umiejętnościom i wiedzy. I odwrotnie: również każdy pracownik wnosi swój wkład w przedsiębiorstwo wedle swoich możliwości, umiejętności, a także na miarę swojej wiedzy.

PCK nie toleruje jakichkolwiek zachowań niezgodnych z prawem w ramach stosunku pracy.

 • Korzystamy z optymalnej wymiany idei między poszczególnymi obszarami naszej działalności.
 • Nie boimy się zadawać pytań.
 • Rozmawiamy ze sobą otwarcie.
 • Dzielimy się naszą wiedzą.

Każdy przekazuje niezbędne informacje, a także pozyskuje informacje odnośnie do wszystkich spraw, które są niezbędne do realizacji jego zadań.

W PCK kładziemy duży nacisk na otwartą i prawidłową sprawozdawczość i komunikację odnośnie do naszych procedur i w stosunku do naszych wspólników, współpracowników, kontrahentów i opinii publicznej.

Dbamy o to, aby informacje o naszym przedsiębiorstwie, które przekazujemy, były prawidłowe i właściwe. Tego rodzaju komunikaty muszą być zgodne z prawdą, rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd.

Informacje niewystarczające albo błędne mogą okazać się szkodliwe dla dobrego imienia lub interesów PCK. Informacje poufne wymagają ochrony.

Dopuszczalne jest ich ujawnianie jedynie wówczas, gdy została na to wyrażona odpowiednia zgoda.

Hier können Sie unsere  Broschüre „Unternehmenswerte und Verhaltenskodex" herunterladen.

Nasza odpowiedzialność korporacyjna

Jako pracodawca w regionie ponosimy dużą odpowiedzialność społeczną. Dla nas odpowiedzialne i zrównoważone działanie od dawna stanowi część naszej strategii. Od 1994 roku PCK posiada Społeczną i Ekologiczną Odznakę Jakości oraz certyfikat ISO14001 w zakresie postępowania społecznego i ekologicznego.

Unsere Unternehmensziele

Unsere Führungsgrundsätze

Health, Safety, Environment & Energy and Quality

Unsere Energiepolitik

Dalsze zagadnienia naszej polityki korporacyjnej:

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo pragniemy traktować naszych sąsiadów z troską, wrażliwością i szacunkiem. Jesteśmy rzetelnym partnerem i atrakcyjnym pracodawcą, który poważnie traktuje kwestie społecznej odpowiedzialności. Zwiększa to atrakcyjność naszego regionu i naszego przedsiębiorstwa.

PCK wspiera jako partner przede wszystkim kluby sportowe, szkoły oraz instytucje kultury. Główny nacisk w naszej działalności kładziemy na wsparcie ludzi młodych.

Edukacja jest kluczem do przyszłości naszych dzieci i rozwoju społeczeństwa. Wsparcie musi rozpoczynać się już wcześnie: PCK wspiera przedszkola w Schwedt i w regionie.

Jako duży koncern naftowy w kraju związkowym Brandenburgia pragniemy budzić zainteresowanie naukami ścisłymi już u bardzo młodych ludzi. Podczas wycieczek szkolnych uczennice i uczniowie mają okazję przyjrzeć się na żywo pracy naszych rafinerii, a także zdobyć informacje o procesach technologicznych przetwarzania ropy naftowej.

Raz w roku PCK przyznaje maturzystom ze Schwedt „Nagrodę za Naukową Doskonałość”. Otrzymuje ją po dwoje maturzystów z Gimnazjum im. Carla Friedricha Gaussa oraz z Zespołu Szkół Talsand w Schwedt nad Odrą. Jej celem jest docenienie wybitnych osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, a także społeczne zaangażowanie laureatów. „Nagroda za Naukową Doskonałość” jest dotowana kwotą po 1200 euro od osoby.

PCK jest największym sponsorem wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych w regionie.

Nagrodę za Doskonałość Naukową

Konkurs PCK
„Nagrodę za Doskonałość Naukową” 

PCK Raffinerie GmbH pragnie podnosić kulturę uczenia się w Marchii Wkrzańskiej i wspierać zainteresowanie młodych ludzi naukami przyrodniczymi. Dlatego przedsiębiorstwo co roku przyznaje po sześć nagród dla maturzystów z regionalnych szkół średnich. W ten sposób PCK docenia uczniów, którzy wykazują nadzwyczajne osiągnięcia w przedmiotach ścisłych i przyrodniczych oraz w znaczący sposób angażują się społecznie.

Każdy uczeń w ramach nagrody otrzymuje 1200 euro.

O nagrodę mogą ubiegać się również uczniowie, którzy zaczęli swoją edukację w szkołach w Marchii Wkrzańskiej, ale maturę złożyli już w innych szkołach.

PCK Plakat Naturwissenschaftliche Exzellenz 2020