Ochrona danych

Polityka prywatności zgodnie z RODO

1. Informacje podstawowe

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Kwestię ochrony Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Pracujemy zgodnie z wytycznymi w sprawie ochrony danych, zobowiązaliśmy naszych pracowników do ich przestrzegania i podjęliśmy odpowiednie ustalenia umowne z firmami świadczącymi dla nas usługi.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych

W tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystywane są dane osobowe w przypadku korzystania z naszej strony internetowej. Gdyby mimo to mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

2.1. Rejestrowanie informacji ogólnych

W przypadku odwiedzenia przez Państwa naszej strony internetowej tylko w celach informacyjnych, Państwa przeglądarka przekazuje automatycznie niektóre dane na nasz serwer, umożliwiające Państwu wyświetlenie funkcjonalnej strony internetowej oraz zapewniające jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO). Dane te, nazywane również plikami dzienników serwera (logami serwera), są natury ogólnej, nie pozwalają na ustalenie Państwa osoby i nie są przez firmę PCK łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.
Rejestrowane są przede wszystkim następujące dane:
•    Odwiedzona strona internetowa (oglądana treść - konkretna strona)
•    Plik
•    Data i godzina zapytania
•    Różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
•    Status kodu dostępu / http
•    Przekazana objętość danych
•    Przeglądarka
•    Język i wersja oprogramowania przeglądarki
•    System operacyjny i jego interfejs graficzny
•    Nazwa domeny Państwa dostawcy usług internetowych, tzw. adres URL (strona, z której dostali się Państwo na ofertę firmy PCK)
•    oraz adres IP.
Operator strony internetowej zastrzega sobie prawo kontrolowania logów serwera w późniejszym czasie, jeżeli konkretne okoliczności będą wskazywały na niezgodne z prawem korzystanie ze strony internetowej.

2.2. Dane osobowe

„Dane osobowe” zgodnie z art. 4 RODO oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Korzystanie z naszej strony internetowej www.pck.de jest – oprócz danych przekazywanych automatycznie przez przeglądarkę – możliwe bez podania dodatkowych danych osobowych.
W przypadku skontaktowania się z nami, np. poprzez e-mail, podane przez Państwa informacje przetwarzane są w celu obsługi złożonego zapytania, a także w przypadku pojawienia się pytań uzupełniających, z zachowaniem odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych oraz przy użyciu organizacyjnych, umownych i technicznych środków ochronnych odpowiednich do aktualnego stanu techniki. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Przekazanie przez Państwa danych osobowych następuje w tym przypadku dobrowolnie. Te dane osobowe kasowane są w momencie, kiedy nie są już potrzebne i kiedy wykasowaniu danych nie stoją na przeszkodzie żadne ustawowe obowiązki przechowywania danych.
Takimi ogólnymi danymi kontaktowymi są w szczególności:
•    Firma
•    Pełne nazwisko
•    Stanowisko
•    Adres
•    Numer telefonu
•    Faks
•    Adres e-mail
•    Wiadomość (informacja tekstowa)

2.3. Dane osobowe związane z ubieganiem się o pracę

Poprzez stronę internetową firmy PCK Raffinerie GmbH mają Państwo również możliwość ubiegania się o pracę online. Do tego celu wykorzystujemy system zarządzania aplikacjami kandydatów firmy Concludis GmbH (www.concludis.de). Dlatego podczas procesu rekrutacji zostaną Państwo poproszeni o zaakceptowanie odrębnej polityki prywatności. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi Państwa aplikacji.
Na portalu rekrutacyjnym firmy Concludis GmbH podjęto działania mające na celu zagwarantowanie ochrony Państwa danych oraz zapobieganie nadużyciom z zewnątrz. Stosowane są przy tym takie działania jak kodowanie (kodowanie SSL), zapory sieciowe (firewalls), programy służące obronie przed atakami hakerów oraz ręczne działania zabezpieczające.
Proszę pamiętać, że aplikacje, które wysyłają Państwo do firmy PCK drogą elektroniczną poza portalem rekrutacyjnym, przesyłane są w formie niezakodowanej. Dlatego istnieje niebezpieczeństwo przechwycenia tych danych i wykorzystania ich przez osoby do tego nieuprawnione.

2.4. Pliki cookie

Niniejsza strona internetowa korzysta z tak zwanych plików cookie. Są to pliki tekstowe, przechowywane lokalnie przez serwer w podręcznej pamięci przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Zawierają one np. informacje dotyczące przeglądarki, adresu IP, systemu operacyjnego oraz internetowego łącza komunikacyjnego.  Danych tych nie przekazujemy osobom trzecim oraz nie łączymy ich z danymi osobowymi bez Państwa zgody.
Pliki cookie ułatwiają nawigację na stronie internetowej i umożliwiają poprawne wyświetlenie strony.
Jeżeli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były przechowywane na Państwa komputerze, proszę dezaktywować odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych Państwa przeglądarki. Zapisane pliki cookie mogą zostać wykasowane w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności danej oferty online.

2.5. Analiza i optymalizacja stron internetowych

Chcemy zaprezentować Państwu komfortową i funkcjonalną stronę internetową firmy PCK, chcemy ciągle optymalizować naszą obecność w Internecie oraz dostosować się do potrzeb Państwa, jako użytkowników.
W tym celu na naszej stronie internetowej zbierane są przy pomocy technologii firmy etracker GmbH (www.etracker.com) dane, o których mowa w pkt. 2.1, do celów statystycznych oraz pseudoanonimowej analizy korzystania z naszej strony internetowej. Mogą być do tego wykorzystane pliki cookie. Dane użytkowników, w szczególności także adresy IP, dane urządzeń i domen użytkownika, zapisywane są jedynie w formie skróconej lub zakodowanej, w związku z czym nie ma możliwości zidentyfikowania poszczególnych osób odwiedzających stronę. Nie ma miejsca również łączenie z danymi osobowymi poprzez nośnik pseudonimu. Firma Etracker GmbH udostępnia przeanalizowane dane wyłącznie firmie PCK, jako swojemu klientowi. Dane przetwarzane są i zapisywane w Republice Federalnej Niemiec. Polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług firmy etracker GmbH znajdują się na: www.etracker.com/datenschutz/.
W dowolnym momencie mogą się Państwo sprzeciwić opisanemu przetwarzaniu i zapisywaniu danych przy użyciu technologii firmy etracker GmbH, ze skutkiem prawnym na przyszłość.

Po kliknięciu na powyższy przycisk dane na tej stronie internetowej nie będą w przyszłości rejestrowane przy użyciu etracker. Ta rezygnacja (Opt Out) funkcjonuje tylko na Państwa urządzeniu, w używanej przez Państwa przeglądarce i tylko w odniesieniu do tej strony internetowej). Przy tym na Państwa urządzeniu zapisywany jest plik cookie Opt-Out. Jeżeli wykasują Państwo pliki cookie w używanej przez siebie przeglądarce, będą Państwo musieli jeszcze raz kliknąć na ten link, aby w dalszym ciągu Państwa dane nie były przetwarzane na tej stronie internetowej przy użyciu ertracker.

3. Cel i podstawa prawna zbierania danych

Dane osobowe pobierane są, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę PCK wyłącznie do celów wskazanych poniżej:
•    umożliwienie korzystania ze strony internetowej oraz oferty firmy PCK, analiza korzystania z tej strony oraz jej optymalizacja
•    realizowanie ustawowych obowiązków ujawniania informacji
•    nawiązywanie kontaktów
•    obsługa Państwa sprawy oraz związana z tym korespondencja z Państwem
Przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie przepisów ustawowych zawartych w art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).
Dane, które umożliwiają zidentyfikowanie poszczególnych osób, takie jak adres IP, nazwa użytkownika czy identyfikator sprzętu, są możliwie jak najwcześniej anonimizowane lub pseudonimizowane. Dane nie są wykorzystywane do innych celów, nie są łączone z innymi danymi firmy PCK, ani też nie są przekazywane osobom trzecim.
Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane wyłącznie na serwerach znajdujących się w Republice Federalnej Niemiec.

4. Prawa użytkownika i kasowanie danych

Zgodnie z art. 7, 13-14 oraz 15-22 RODO użytkownikom przysługują następujące prawa:
•    Informacja o pobraniu ich danych osobowych
•    Prawo dostępu do ich przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych
•    Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
•    Prawo do sprostowania i usunięcia danych
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
•    Prawo do przenoszenia danych
•    Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych bez uzyskania zgody w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów
•    Prawo do niepodlegania prawnie wiążącym decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
•    W przypadku bezprawnego przetwarzania danych prawo do wnoszenia skarg do właściwego organu nadzorczego
W przypadku udzielenia nam zgody wszelkie przetwarzanie Państwa danych do momentu wycofania tej zgody jest zgodne z przepisami prawa.
Przechowywane przez nas dane są kasowane, jeżeli nie są już potrzebne do celu, w jakim zostały pobrane lub przetwarzanie danych (prawa dostępu) zostaje ograniczone, jeżeli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania danych.

5. Komentarze, biuletyn oraz wtyczki do mediów społecznościowych

Na niniejszej stronie internetowej nie mają Państwo do dyspozycji funkcji komentowania oraz nie mają Państwo możliwości dokonania subskrypcji całej strony internetowej, ani też komentarzy następujących po Państwa wpisie.
Niniejsza strona internetowa nie korzysta z wtyczek do mediów społecznościowych, oferowanych np. przez Facebook, Google Plus czy Twitter.
Nie jest oferowany biuletyn, w którym mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat aktualnych wydarzeń czy ofert.

6. Odnośniki i linki

Przy otwarciu stron internetowych, do których odsyła się w ramach niniejszej strony internetowej, możliwe jest ponowne zapytanie o dane, takie jak nazwisko, adres, adres e-mail, właściwości przeglądarki, itp. Niniejsza polityka prywatności nie reguluje kwestii pobierania, przekazywania, czy postępowania z danymi osobowymi przez osoby trzecie.
Zewnętrzne firmy oferujące usługi mogą mieć inne oraz własne zasady dotyczące pobierania, przetwarzania oraz korzystania z danych osobowych. Dlatego sugeruje się zasięgnięcie informacji na stronach internetowych podmiotów trzecich, przed wprowadzeniem danych osobowych, o stosowanych przez nich praktykach z zakresu postępowania z danymi osobowymi.

7. Ważność i aktualność polityki prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności jest aktualnie obowiązujące i datowane na dzień 04.05.2018 r.
Z uwagi na ciągły rozwój naszej strony internetowej, wdrażanie nowych technologii oraz dostosowanie się do zmian sytuacji prawnej może okazać się, że konieczna będzie zmiana niniejszej polityki prywatności. PCK Raffinerie GmbH zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie polityki prywatności, ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość. Sugerujemy więc Państwu zapoznawanie się co jakiś czas na nowo z aktualną polityką prywatności.

8. Inne informacje

Dokładamy wszelkich starań, stosując różne możliwości techniczne i organizacyjne, żeby Państwa dane osobowe były przechowywane w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Informujemy, że w przypadku komunikowania się drogą e-mailową całkowite bezpieczeństwo danych nie może być zagwarantowane, w związku z czym, w przypadku danych poufnych, sugerujemy Państwo korzystanie z wysyłek pocztowych.
Naszych pracowników oraz współpracujące z nami firmy usługowe zobowiązaliśmy do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych.

9. Administrator danych w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych

Strona internetowa www.pck.de obsługiwana jest przez firmę
PCK Raffinerie GmbH
Passower Chaussee 111
16303 Schwedt/Oder
Tel.: +49 3332 46 0
E-mail: info(at)pck.de
Webseite: www.pck.de

jako administratora danych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo zwrócić bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych, który jest do Państwa dyspozycji również w przypadku kwestii związanych do dostępem do danych, wniosków oraz skarg.

10. Zakładowy inspektor ochrony danych firmy PCK Raffinerie GmbH

Christine Wedewardt
E-mail: datenschutzbeauftragter(at)pck.de