Strategia naszego przedsiębiorstwa

Strategia naszego przedsiębiorstwa

Nasze zasady

Cele naszego przedsiębiorstwa

Cele naszego przedsiębiorstwa

 • sukces ekonomiczny dla dobra przedsiębiorstwa i wszystkich pracowników
 • bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i środowiska, uwzględnianie potrzeb społeczeństwa
 • ciągłe udostępnianie wyrobów i usług w wystarczających ilościach przy zachowaniu wysokich kryteriów jakości
 • odpowiedzialne stosowanie powierzonych nam dóbr i środków

Nasze zasady kierowania przedsiębiorstwem

Nasze zasady kierowania przedsiębiorstwem

Wspólne i integracyjne działanie przynoszące sukces wymaga kooperacyjnego zarządzania opartego na celach przedsiębiorstwa. Rafineria PCK prowadzi taką strategię realizując poniższe zasady kierowania przedsiębiorstwem. Z uwzględnieniem konkretnych warunków panujących w firmie zasady te obowiązują wszystkich.
Każdy z pracowników może powołać się na ich dotrzymanie.

 • Kooperacja i partnerstwo, poczucie odpowiedzialności i wzajemny szacunek, otwartość i wzajemne zaufanie regulują stosunki kolegialne. .
 • Kadra kierownicza i pracownicy ustalają zadania i cele w ramach wspólnych konsultacji.
 • Kadra kierownicza informuje pracowników o wszystkich aspektach, które mają znaczenie dla samodzielnej pracy.
 • Pracownicy otrzymują niezbędne informacje o procesach roboczych i wynikach w ramach ciągłego dialogu z przedstawicielami kierownictwa.
 • Kierownictwo powierza pracownikom zadania, zakresy kompetencji i odpowiedzialności. Kadra kierownicza i pracownicy wspólnie zapewniają osiągnięcie celów pracy.
 • Pracownicy oceniani są na podstawie swoich osiągnięć i otrzymuja  zadania dopasowane do ich kompetencji i wiedzy.
 • Rozwój i wspieranie personelu  to najważniejsze zadania przedstawicieli kierownictwa. Pracownicy i kadra kierownicza  stara się ciągle dostosowywać swą wiedzę i umiejętności do zachodzących zmian oraz się doskonalić.
 • Kadra kierownicza i pracownicy współpracują  otwarcie, konstruktywnie i na zasadach partnerstwa - także ponad swoje kompetencje.
 • Kadra kierownicza współpracuje na bazie zaufania z przedstawicielami pracowników.


Zdrowie, Bezpieczeństwo, Środowisko i Jakość (Health, Safety, Environment und Quality - HSEQ)

Zdrowie, Bezpieczeństwo, Środowisko i Jakość (Health, Safety, Environment und Quality - HSEQ)

 • Bezpieczeństwo ludzi, środowiska i urządzeń, jakość produktów i usług oraz ekonomiczność to równorzędne kryteria obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie. W sytuacji niejednoznacznej bezwzględny priorytet ma bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie ma takiego działania, które możnaby przeprowadzić bez zachowania względów bezpieczeństwa.
 • Przeróbka ropy naftowej należy do branży pochłaniających najwięcej energii. Dlatego wszyscy pracownicy PCK Rafinerie GmbH ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność za oszczędne obchodzenie się z energią - oszczędzanie zasób, środowiska i klimatu.
 • W związku z tym są oni odpowiednio informowani i regularnie szkoleni, kształceni oraz doształcani. Tak możemy zapewnić, że pojmują oni zasady Zdrowia, Bezpieczenstwa, Środowiska i Jakości (HSEQ)   
 • Pracujemy regularnie nad długotrwałym ulepszeniem ochrony pracy, ochrony środowiska, wydajności energetycznej, bezpieczeństwa urządzeń, jakości produktów i usług.

Zobowiązujemy się do dotrzymywania  przepisów prawnych i wymogów nakładanych przez urzędy - na ten cel mamy odpowiednie nakazy.

 • Chcemy unikać wszelkiego rodzaju wypadków i usterek Wpływających na zagrożenie środowiska oraz braków jakościowych. W tym celu korzystać będziemy z analiz zagrożeń i ocen ryzyka i doskonalić system zarządzania, a także wyciągać wnioski z sytuacji kryzysowych.
 • Dla wszystkich pracowników pracy  ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, ochrona środowiska  i zachowanie jakości należy do filozofii życia. Wychodzi ona poza bramy zakładu. Nasi przełożeni  dbają o to, aby znaczenie tego aspektu pozostawało w świadomości pracowników i było zwiększane poprzez stosowne działania. Do tego należy komunikacja zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna.
 • Firmy partnerskie zobowiązują  do tego, aby zasady HSEQ przestrzegane były podczas  działalności w naszym przedsiębiorstwie.

  • Zdrowie (H - Health)
  • Bezpieczeństwo dla ludzi, środowiska i postępu gospodarczego przedsiębiorstwa (S - Safety)
  • Ochrona środowiska i wydajność energetyczna (E - Environment & Energy)
  • Jakość naszych produktów (Q - Quality)

Nasza polityka energetyczna

Nasza polityka energetyczna

Przeróbka ropy naftowej zalicza się do branż o największym zużyciu energii. Około 8,5 % przeznaczonej do zużycia surowej ropy naftowej zużywamy w naszym zakładzie do produkcji energii (energia elektryczna, para i energia cieplna). Z tego też względu ponosimy jako pracownicy PCK Raffinerie GmbH szczególnie dużą odpowiedzialność za ekonomiczne wykorzystanie energii - z myślą o ochronie zasobów, środowiska i klimatu.

W rankingu "Solomon Energy Intensity Index" na rok 2008 dotyczącym efektywnego wykorzystania energii uplasowaliśmy się w trzecim kwartylu. Do roku 2020 zamierzamy poprawić naszą pozycję i dołączyć do grupy najbardziej wydajnych rafinerii notowanych w pierwszym kwartylu. Dla osiągnięcia tego celu dokładamy starań, aby w pierwszym etapie do roku 2014 zmniejszyć łączne zużycie energii o 5 % (68,5 MW) przy niezmiennych warunkach zewnętrznych (68,5 MW to ilość energii, jaką zużywa ok. 50 tys. ludzi).

Nasza strategia obejmuje następujące działania:

 • systematyczne rejestrowanie i analiza zużycia energii w skali całego przedsiębiorstwa;
 • zapisywanie i regularne aktualizowanie strumieni energii;
 • planowanie i realizacja działań służących oszczędzaniu energii;
 • zdefiniowanie krótko- i dalekosiężnych celów w zakresie oszczędzania energii;
 • regularna analiza działań na rzecz oszczędzania energii;
 • ciągłe aktualizowanie zaplanowanych działań mających na celu oszczędniejsze wykorzystanie energii.


Ponadto w dalszym ciągu będziemy regularnie sprawdzać, czy

 • spełnione są niezbędne warunki finansowe i strukturalne;
 • wszyscy pracownicy zaangażowani są w proces realizacji systemu zarządzania energią i czy wyznaczono stosowne zakresy odpowiedzialności
 • uwzględnione zostały istotne zobowiązania natury prawnej i inne wymogi.

Odpowiedzialność w kategoriach naszego przedsiębiorstwa

Będąc największym pracodawcą w regionie ponosimy szczególną odpowiedzialność w stosunku do społeczeństwa.
Odpowiedzialne i konsekwentne działania są już od dawna częścią naszej strategii.
Od 1994 r. rafineria PCK odznaczona jest plakietką jakości w zakresie socjalnym i ochrony środowiska naturalnego, a także posiada certyfikat zgodny z ISO14001 atestujący działania firmy według kryteriów społecznych i ekologicznych.

Stawiamy na dialog

Działając w poczuciu odpowiedzialności dokładamy starań, aby w kontaktach z naszymi sąsiadami dominowała tolerancja, wyczucie i szacunek. Jesteśmy niezawodnym partnerem i atrakcyjnym pracodawcą, który świadomy jest swojej odpowiedzialności społecznej. Przyczynia się to do zwiększenia atrakcyjności regionu, jak i przedsiębiorstwa.  

PCK wspomaga na zasadach partnerskich placówki komunalne, instytucje i stowarzyszenia. Punktem ciężkości naszej działalności jest przede wszystkim promowanie młodego pokolenia.

Zwiększyć możliwości kształcenia ? zapewnić przyszłość

Wykształcenie jest kluczem do przyszłości naszych dzieci i rozwoju społecznego. Pomoc w tym zakresie musi rozpocząć się wcześnie: PCK wspomaga żłobki i przedszkola w Schwedt oraz w regionie.

Będąc wiodącym przedsiębiorstwem przemysłu chemicznego w landzie Brandenburgia pragniemy zainteresować naukami przyrodniczymi młode pokolenie możliwie jak najwcześniej.
W ramach wycieczek szkolnych młodzi ludzie mają okazję na żywo przeżyć naszą rafinerię i zapoznać się z procesami technologicznymi stosowanymi w przeróbce ropy naftowej.

Corocznie rafineria PCK przyznaje maturzystom ze Schwedt "Nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk przyrodniczych". Wyróżnienie to otrzymuje po dwóch absolwentów gimnazjum im. Carla Friedricha Gaußa i Szkoły Zbiorczej Talsand w Schwedt n. Odrą. Nagroda docenia wyjątkowe osiągnięcia uczniów w szkole i poza nią w przedmiotach przyrodniczych, a także jest wyrazem uznania za społeczne zaangażowanie laureatów.
Przyznawana przez PCK "Nagroda za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk przyrodniczych" dotowana jest na sumę 1200 euro.

PCK wspomaga stowarzyszenia i projekty kulturalne w regionie

Rafineria PCK jest największym w regionie sponsorem angażującym się na rzecz kultury, sportu i społeczeństwa.

Video